ГоловнаОферта

Оферта

Оферта на надання послуг

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей документ є пропозицією фізичної особи-підприємця (далі – «Виконавець») укласти Договір на надання послуг на викладених нижче умовах.
1.2. Відповідно до Цивільного Кодексу України у разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає ЗАМОВНИКОМ (акцепт оферти рівносильний укладанню договору на умовах, викладених в оферті).
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом Договору є надання Виконавцем Замовнику послуг на умовах Пропоновані можливості.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
3.1. Виконавець зобов’язується:
3.1.1. Надати Замовнику послуги відповідно до Договору, укладеного на умовах Оферти.
3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Призупинити надання ЗАМОВНИКУ послуг за Договором з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджає наданню Послуг, на час усунення таких причин.
3.2.2. У разі телефонного звернення, ВИКОНАВЕЦЬ має право записати розмову з ЗАМОВНИКОМ для навчання операторів колл-центру.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
4.1. ЗАМОВНИК має право:
4.1.1. Повідомляти Виконавця про будь-які претензії, пов’язані з наданням послуг.
4.1.2. Замовити додаткові послуги ВИКОНАВЦЯ
4.2. ЗАМОВНИК зобов’язується:
4.2.1. Оплатити послуги ВИКОНАВЦЯ за Договором у встановлені в Оферті (Договорі) строки і порядку.
5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І УМОВИ ОПЛАТИ
5.1. Вартість Послуг, наданих Виконавцем за Договором, визначається відповідно до обраного ЗАМОВНИКОМ тарифом.
5.2. Надання всіх послуг, що надаються ЗАМОВНИКУ, здійснюється на умовах передоплати.
5.3. Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, якщо протягом трьох робочих днів з моменту закінчення терміну надання послуг замовник не виставлена ​​рекламація. У разі відсутності рекламації акт приймання-здачі виконаних робіт (послуг) вважається підписаним, а послуги наданими належним чином.
6. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
6.1. ЗАМОВНИК виробляє Акцепт оферти і укладення Договору шляхом замовлення і оплати послуг ВИКОНАВЦЯ.
6.2. У разі 100% оплати послуг ЗАМОВНИК і ВИКОНАВЕЦЬ взаємних претензій не мають – ВИКОНАВЕЦЬ виконав замовлені роботи, а ЗАМОВНИК прийняв і оплатив.
7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ
7.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет на сайті remont-pc.com.ua і діє до моменту відкликання оферти Виконавцем.
7.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Пропоновані можливості і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Пропоновані можливості в мережі Інтернет за вказаною в п.7.1. адресою, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при такому розміщенні.
8. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ
8.1. Акцепт оферти Замовником, проведений згідно п.1.2. Оферти, створює Договір на умовах оферти.
8.2. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Пропоновані можливості ЗАМОВНИКОМ і діє: а) до моменту виконання Сторонами зобов’язань за Договором, або б) до моменту розірвання Договору.
8.3. ЗАМОВНИК погоджується і визнає, що внесення змін до Оферту тягне за собою внесення цих змін до укладеного і діючий між ЗАМОВНИКОМ і ВИКОНАВЦЕМ Договір, і ці зміни в Договір набирають чинності одночасно з такими змінами в Оферту.
9. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
9.1. Договір може бути розірваний:
9.1.1. За згодою Сторін в будь-який час.
9.1.2. За ініціативою однієї зі Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони.
9.1.3. З інших підстав, передбачених цією офертою.
10. ГАРАНТІЇ
10.1. Протягом терміну дії Договору Виконавець докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок, в разі їх виникнення, в максимально короткі терміни. При цьому Виконавець не гарантує відсутності помилок і збоїв, в тому числі щодо роботи програмного забезпечення.
10.2. За винятком гарантій, прямо зазначених в тексті Оферти, Виконавець не надає ніяких інших прямих або непрямих гарантій за Договором і прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов відповідності Послуг конкретним цілям Замовника.
10.3. Виконавець не несе відповідальності в разі, якщо ЗАМОВНИК використовує неліцензійне програмне забезпечення.
10.4. Виконавець несе відповідальність в рамках вартості наданих ЗАМОВНИКУ послуг.
10.5. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом Акцепту Пропоновані можливості, ЗАМОВНИК запевняє ВИКОНАВЦЯ і гарантує Виконавцю, що:
10.5.1. ЗАМОВНИК укладає Договір добровільно, при цьому ЗАМОВНИК: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Пропоновані можливості і Договору.
10.5.2. ЗАМОВНИК має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.
10.6. ВИКОНАВЕЦЬ може застосовувати інструменти відстеження конверсій на сторінках сайту для збору статистики його роботи. Виконавець гарантує, що ці дані не будуть використані для будь-яких інших цілей, а особиста інформація клієнтів не буде зберігатися і використовуватися будь-яким чином.